Od 01.05.2019 otvárame pracovisko

už aj v Stupave na Hlavnej 17Advokátska kancelária JARABICA
Advokátska kancelária Jarabica, s.r.o. je kanceláriou poskytujúcou právne služby s odbornou starostlivosťou podľa individuálnych potrieb každého klienta. Našimi klientmi sú tak domáce, ako aj zahraničné subjekty bez ohľadu, či ide o fyzické osoby, obchodné spoločnosti alebo samosprávu. Pri našej práci pre klientov kladieme dôraz hlavne na profesionálny prístup, odbornosť, efektívnosť a diskrétnosť.

V prípade potreby pri riešení právnych problémov spolupracujeme aj s odborníkmi z iných oblastí, najmä súdnymi znalcami, súdnymi exekútormi a daňovými poradcami. Naše služby sa neobmedzujú len na územie Slovenskej republiky, ale prostredníctvom spolupracujúcej českej advokátskej kancelárie vieme zabezpečiť pre našich klientov právne služby aj na území Českej republiky.


Naš tím

JUDr. Martin Jarabica

V advokátskej kancelárií pôsobí ako advokát. Zameriava sa najmä na zastupovanie klientov v trestných a civilných konaniach, právo nehnuteľností, RPVS a právo obchodných spoločností.

Pracovné skúsenosti a vzdelanie

JUDr. Tatiana Mičudová

V advokátskej kancelárií pôsobí ako právnička. Špecializuje sa najmä na oblasť pracovného práva a ochranu osobných údajov.


Mgr. Andrea Jarabicová Obernauerová

V advokátskej kancelárií pôsobí ako právnička. Zameriava sa najmä na oblasť verejného obstarávania a pracovného práva.
Právne služby
Spory a arbitráže

Sporové konania a arbitráže patria k základným prostriedkom hájenia práv našich klientov.

Obchodné spoločnosti

Jednou zo základných oblastí je poskytovanie právnych služieb súvisiacich s činnosťou obchodných spoločností.

Nehnuteľnosti

Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo pri kúpe, predaji, prenájme alebo darovaní nehnuteľností.

Zmluvné právo

Zabezpečujeme vypracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie podľa individuálnych potrieb klienta.

Správa a vymáhanie pohľadávok

Evidencia a vymáhanie pohľadávok mimosúdne, súdne aj prostredníctvom exekúcie.

Trestné právo

Zabezpečujeme obhajobu klientov v trestnom konaní v rámci ekonomickej aj násilnej trestnej činnosti.

Rodinné právo

Rozvodové konanie, určenie výšky výživného či úprava styku s dieťaťom patria medzi najčastejšie žiadané oblasti rodinného práva.

Dedičské právo

V rámci dedičského práva poskytujeme najčastejšie naše služby dedičom, najmä zastupovanie dediča pred notárom či súdom.

Športové právo

Poskytujeme právne služby športovcom, ako jednotlivcom, ale aj celým národným športovým zväzom.

Pracovné právo a ochrada osobných údajov

Aktívne riešime pracovnoprávne problémy zamestnancov a zamestnávateľov.

IT právo a právo duševného vlastníctva

V stále ešte neštandardizovanom, ale čím ďalej tým viac regulovanom prostredí, zabezpečujeme ochranu práv klientov.

Daňové právo

Zastupujeme klientov v daňových konaniach, najmä v spojitosti s daňovými kontrolami pri nadmerných odpočtoch DPH.

Verejné obstarávanie

Poskytujeme právne poradenstvo v rámci procesu verejného obstarávania, tak obstarávateľom, ako aj uchádzačom.


GDPR - nová úprava ochrany osobných údajov
Nová európska legislatíva na ochranu osobných údajov (nariadenie GDPR) nadobudne účinnosť 25. mája 2018.

Táto úprava prináša množstvo zmien, a to nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre verejnú správu.

K spracúvaniu osobných údajov dochádza v najrôznejších životných situáciách (monitoring kamerovým systémom, vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracúvanie objednávok, či reklamácií zákazníkov, poskytovanie reklamných a marketingových služieb, spracúvanie osobných údajov žiakov škole, atď.). Nariadenie GDPR sa bude vzťahovať na každého, kto s osobnými údajmi pri svojom podnikaní alebo pôsobení pracuje.

GDPR zavádza celý rad nových pravidiel, ktoré bude musieť každý prevádzkovateľ dodržiavať. Prevádzkovateľom v dôsledku toho pribudne veľká administratívna záťaž.

Hlavné zmeny, ktoré od 25.5.2018 prináša Nariadenie GDPR:

- okruh osobných údajov sa podľa GDPR rozšíri o údaje technického charakteru (IP adresa, súbory cookies),
- sprísnia sa pravidlá pre udelenie a preukázanie súhlasu so spracovaním osobných údajov,
- povinnosť ustanoviť tzv. zodpovednú osobu (DPO, Data Protection Officer) - tí, ktorí systematicky, pravidelne a vo veľkom rozsahu monitorujú dotknuté osoby, musia podľa GDPR ustanoviť zodpovednú osobu,
- povinnosť viesť záznamy o spracúvaní osobných údajov,
- povinnosť nahlasovať bezpečnostné incidenty Úradu na ochranu osobných údajov ako i dotknutým osobám,
- povinnosť vykonať analýzu vplyvov na ochranu osobných údajov (DPIA, Data Protection Impact Assessment),
- pokuty podľa GDPR budú omnoho prísnejšie.

Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.


V prípade záujmu o nezáväznú ponuku na vypracovanie bezpečnostnej dokumentacie v súlade s nariadením GDPR neváhajte vyplniť tento ONLINE FORMULÁRRegister partnerov verejného sektora
Od 01. februára 2017 je príjímanie prostriedkov z verejných zdrojov podmienené registráciou v Registri partnerov verejného sektora.

KTO?Za partnera verejného sektora sa považuje najmä fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prijíma zdroje:

- zo štátneho rozpočtu,
- z rozpočtu štátneho účelového fondu,
- z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie,
- z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku,
- z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
- od právnickej osoby zriadenej zákonom,
- od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
- od zdravotnej poisťovne,
- prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora musí byť fyzická osoba alebo právnická osoba povinne zastúpená.

SANKCIE?Ak si fyzická osoba alebo právnická osoba nesplní registračnú povinnosť, môže dôjsť k ukončeniu zmluvy na základe ktorej sa stala partnerom verejného sektora a môže jej byť uložená pokuta od 10.000,- Eur do 1.000.000,- Eur. Zároveň štatutárovi takejto spoločnosti môže byť uložená pokuta až do 100.000,- Eur a konečnému užívateľovi výhod až do výšky 10.000,- Eur.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola registrovaná pred 01. februárom 2017 je povinná si zabezpečiť overenie konečného užívateľa do 31. júla 2017 pod hrozbou automatického výmazu z Registra partnerov verejného sektora so všetkými s tým súvisiacimi dôsledkami.

Overenie konečného užívateľa výhod je potrebné vykonať každoročne.

Vieme Vám pomôcť !§ Vieme Vám vypracovať analýzu či sa musíte registrovať do Registra partnerov verejného sektora.

§ Vieme pre Vás identifikovať a overiť konečného užívateľa výhod.

§ Vieme Vás zastúpiť pri registrácií do Registra partnerov verejného sektora.


Položte nám otázku

Kontaktné informácie
Kontakt

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
00421(0)903 92 92 54
advokat(at)jarabica(dot)sk
IČO: 47 454 831
DIČ: 202 392 6586

Mapa


Newsletter - zasielanie

V prípade záujmu o zasielanie Newslettru našej advokátskej kancelárie vyplňte Váš email.

Since 2015